قفس زندگی

قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد

اوج خوشبختی :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
بعضی روزا‌‌‌‌.... :: ۱۳٩٥/٢/۱۸
بعد از مدتها،دوباره نوشتن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
گذر روزهای تابستانی :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
گمشده :: ۱۳٩٤/٢/٢
سال جدید :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
خدای من ... :: ۱۳٩۳/٦/٥
ماه مرداد :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
لحظه آخر.... :: ۱۳٩۳/٤/٢
خنده ی دردناک :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
کاش صبرم زیاد بشه.... :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
اولین عید تنهایی... :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
مادر مجرد فول تایم! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
ناخودآگاه :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
روزای آخر..... :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
احوال این روزهای من :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
حال و روز من و دختری :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
از یاد رفته :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
این روزها :: ۱۳٩٢/٦/۳
روزگار من :: ۱۳٩٢/٥/٢
بی عنوان :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
اسباب کشی :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
رفتن... :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
رویا :: ۱۳٩٢/۳/۱
روزای سخت :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
خنجری از جنس حرف :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
دلم پر درده :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
توحش :: ۱۳٩٢/٢/٢
آبروریزی :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
عذاب وجدان :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
سایه :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
دوباره تکرار :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
بازگشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
آرزوی بر باد رفته :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
اوضاع نابسامان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
تعجب :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
سفر :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
روزانه :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
ثمره ی صبر :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
شجاعت یعنی.... :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
من و آینه :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
حق من چیه؟ :: ۱۳٩۱/٩/۸
غریبانه هایی برای دلم :: ۱۳٩۱/٩/٧
رنج نامه ی سفر :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
اول فاجعه :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
پریشانی :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
50 سال پیش! :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
من و خود من :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
پول لعنتی :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
دلم از زندگی سیر است :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
مرز حماقت :: ۱۳٩۱/٧/۸
روز اول مهر!!!!!!! :: ۱۳٩۱/٧/۱
wasting my life :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
خوشی توام با عواقب :: ۱۳٩۱/٦/٢
حماقت :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
روح زندگی :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
این روزها :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
خیلی تنهام :: ۱۳٩۱/٥/۱
خفقان :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
رنگین کمان بعد از بارش باران :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
دوباره شکستگی :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
بزرگ ترین عذاب :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
این خونه :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
فرشته ای از زمین پر کشید :: ۱۳٩۱/۳/۳
فاز افسردگی تو :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
احساس دوگانه :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
چه اشتباهی کردم... :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
هزار راه رفته :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
عادت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
رهایی به نوعی دیگر :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
فرشته کوچولوی همراه من :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
نشد :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
خدا کنه.... :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
مایوس شدم :: ۱۳٩٠/٩/٥
آینده :: ۱۳٩٠/٧/٤
دستور زبان عشق :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
---------- :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
برزخ :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
مساحت رنج :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
خلسه شیرین :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
بند اسارت :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
روزها می گذرد.... :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
آرزو :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
تفال :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
آرامش قبل از طوفان :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
چه خوبه که این جا رو دارم ... :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
وبال :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
مستاصل شدم :: ۱۳٩٠/٤/٧
دلگیر :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
من از من بدم می آد :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
تعصب و تهوع :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
دروغ شیرین :: ۱۳٩٠/۳/۸
--- :: ۱۳٩٠/۳/٤
زندگی رباتیک من :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
تکرار بی پایان :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
نوشدارو بعد از مرگ سهراب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
رهایم کن :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
ترک عاطفی :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
نقاب از چهره بر گیر :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
سرآغاز :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٧/۱۱