قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد

مرداد 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
5 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
5 پست
گمشده
1 پست
گذر_زمان
1 پست
سال_جدید
1 پست
خدای_من_
1 پست
حال_خوب
1 پست
لحظه_آخر
1 پست
رفتن
2 پست
وسوسه
1 پست
بدقولی
1 پست
قفس
1 پست
کاش
1 پست
سالگرد
1 پست
سکوت
1 پست
بی_عنوان
1 پست
رویا
1 پست
توحش
1 پست
آبروریزی
1 پست
سایه
1 پست
بازگشت
1 پست
تعجب
1 پست
سفر
1 پست
روزانه
1 پست
من_و_آینه
1 پست
پریشانی
1 پست
حماقت
1 پست
خفقان
1 پست
این_خونه
1 پست
عادت
1 پست
نشد
1 پست
خدا_کنه
1 پست
آینده
1 پست
---------
1 پست
برزخ
1 پست
آرزو
1 پست
تفال
1 پست
وبال
1 پست
دلگیر
1 پست
---
1 پست
نوشدارو
1 پست
رهایم_کن
1 پست
سر_آغاز
1 پست